Xem theo lĩnh vực
Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 

a) Trình tự thực hiện:

- Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện tổ chức Lễ phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địa bàn cấp huyện; phổ biến tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; hướng dẫn các xã đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” với Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã họp thông qua Báo cáo thành tích xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, gửi Ủy ban nhân dân xã;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;

- Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (có biên bản kiểm tra);

- Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện phối hợp với bộ phận thi đua, khen thưởng cùng cấp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

Căn cứ hồ sơ đề nghị và biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Ban Chỉ đạo cấp huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, kèm theo Giấy công nhận; trường hợp không công nhận, phải có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân xã và nêu rõ lý do chưa công nhận.

 

b) Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định. Buổi sáng: Từ 07h00 đến 11h30. Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00.

 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

Thành phần hồ sơ:

- Báo cáo thành tích 02 năm xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;

- Công văn đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Xã.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Bộ phận Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính và Giấy công nhận.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Điều kiện 1:

1. Giúp nhau phát triển kinh tế (20 điểm)

a) Hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội được huyện phân bổ (5 điểm);

b) Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của huyện; không có hộ tái nghèo; không còn nhà ở xiêu vẹo, dột nát (5 điểm);

c) Có 80% trở lên hộ gia đình (làm nông, lâm nghiệp) trên đại bàn xã được tuyên truyền, phổ biến khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp (3 điểm);

d) Có 70% trở lên hộ gia đình tham gia các hình thức hợp tác phát triển kinh tế (3 điểm);

e) Có nhiều hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút lao động việc làm, nâng cao thu nhập của người dân (4 điểm).

2. Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa; thôn văn hóa (20 điểm)

a) Có 60% trở lên gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm trở lên (4 điểm);

b) Có 70% trở lên hộ gia đình cải tạo được vườn tạp, không để đất hoang, khuôn viên nhà ở xanh, sạch, đẹp (4 điểm);

c) Có 15% trở lên hộ gia đình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập từ sản xuất nông nghiệp hàng hóa và dịch vụ nông thôn (4 điểm);

d) Có từ 50% thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa” liên tục từ 5 năm trở lên (4 điểm);

e) Có 50% thôn đã đạt Danh hiệu “Thôn văn hóa” vận động được nhân dân đóng góp xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội ở cộng đồng (4 điểm).

3. Xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở (20 điểm)

a) Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm; ổn định về tổ chức; hoạt động thường xuyên, hiệu quả; từng bước đạt chuẩn theo quy định (5 điểm);

b) 100% thôn có Nhà Văn hóa - Khu thể thao; trong đó 50% Nhà Văn hóa - Khu thể thao đạt chuẩn theo quy định (5 điểm);

c) 100% thôn duy trì được phong trào sinh hoạt câu lạc bộ; phong trào văn hóa, văn nghệ và thể thao quần chúng. Hằng năm, xã tổ chức được Liên hoan văn nghệ quần chúng và thi đấu các môn thể thao; tham gia các cuộc hội thi, hội diễn, hội thao do cấp trên tổ chức (5 điểm);

d) 100% các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn xã được bảo vệ, bảo quản, tu bổ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao truyền thống và thuần phong mỹ tục của địa phương được bảo tồn (5 điểm);

4. Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn (20 điểm)

a) 75% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo các quy định hiện hành của Nhà nước (5 điểm);

b) Xây dựng và thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công cộng, trong các sinh hoạt tập thể, cộng đồng; không có tệ nạn xã hội phát sinh, giảm mạnh các tệ nạn xã hội hiện có; không có các vụ bạo lực gia đình (5 điểm);

c) 100% thôn có tổ thu gom rác thải (hoặc tổ vệ sinh), thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải về nơi quy định. Xã tổ chức tốt việc xử lý rác thải tập trung theo quy chuẩn về môi trường; nghĩa trang xã được xây dựng và quản lý theo quy hoạch và quy định hiện hành của Nhà nước (5 điểm);

d) Đạt chất lượng, hiệu quả thực hiện các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phòng chống tội phạm; bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội; không có án hình sự nghiêm trọng do người thường trú tại địa phương gây ra (kể cả gây án trên địa bàn và gây án ở địa phương khác); thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; nhân đạo từ thiện; an toàn giao thông và các phong trào văn hóa - xã hội khác ở nông thôn (5 điểm).

5. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương (20 điểm)

a) 90% trở lên người dân được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương (5 điểm);

b) 80% trở lên hộ gia đình nông dân tham gia thực hiện Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới (5 điểm);

c) 100% thôn xây dựng và thực hiện hiệu quả quy ước thôn văn hóa, quy chế dân chủ ở cơ sở; không có khiếu kiện đông người, trái pháp luật (5 điểm);

d) Các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch được xây dựng theo quy hoạch và quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước; không tàng trữ, lưu hành và thực hiện bài trừ, tẩy chay văn hóa phẩm có nội dung độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội (5 điểm).

- Điều kiện 2:

Thời gian đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” từ 02 năm trở lên.

 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;

- Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét và công nhận Danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thông mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.