Xem theo lĩnh vực
Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

 a) Trình tự thực hiện:

Gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh tới UBND các huyện, thành phố. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND các huyện, thành phố cấp giấy phép theo quy định.

b) Cách thức thực hiện:

- Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến UBND cấp huyện hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định. Buổi sáng: Từ 07h00 đến 11h30. Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển; kích thước, loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị;

- Sơ đồ vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển;

- Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép (theo mẫu tại Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ).

h) Lệ phí hoặc Phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị (theo mẫu tại Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

- Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về việc phân công, phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh.

Đính kèm file: