Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Thủ tục đăng ký kết hôn LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
2. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
3. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
4. Thủ tục đăng ký khai sinh LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
5. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
6. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
7. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
8. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
9. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
10. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
11. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
12. Thủ tục đăng ký khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng trồng bằng vốn tự có khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
13. Thủ tục đăng ký khai tử LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
14. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
15. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
16. Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã chia LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
Mức độ 2
17. Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
Mức độ 2
18. Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
Mức độ 2
19. Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã tách LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
Mức độ 2
20. Thủ tục đăng ký lại kết hôn LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10