Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
2. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
3. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
4. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
5. Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
6. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
7. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
8. Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
9. Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
10. Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
11. Thủ tục chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
12. Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
Mức độ 2
13. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
14. Thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
Mức độ 2
15. Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
16. Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO
Mức độ 2
17. Thủ tục công nhận gia đình văn hóa LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO
Mức độ 2
18. Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
Mức độ 2
19. Thủ tục công nhận lại “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
Mức độ 2
20. Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
Mức độ 2
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10