Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Mức độ 2
3. Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
4. Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
5. Thủ tục cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
6. Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
7. Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Mức độ 2
8. Thủ tục cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
9. Thủ tục cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
10. Thủ tục cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
11. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
12. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
13. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
14. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
15. Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH
Mức độ 2
16. Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
Mức độ 2
17. Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội LĨNH VỰC VỀ HỘI
Mức độ 2
18. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
19. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
20. Thủ tục cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10