Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU
Mức độ 2
2. Thủ tục giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU
Mức độ 2
3. Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU
Mức độ 2
4. Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu LĨNH VỰC ĐẤU THẦU
Mức độ 2