Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO
Mức độ 2
2. Thủ tục công nhận gia đình văn hóa LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO
Mức độ 2
3. Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO
Mức độ 2