Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND cấp xã LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KNTC, TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN
Mức độ 2
2. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KNTC, TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN
Mức độ 2
3. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KNTC, TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN
Mức độ 2
4. Thủ tục giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND cấp xã LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KNTC, TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN
Mức độ 2
5. Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KNTC, TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN
Mức độ 2
6. Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KNTC, TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN
Mức độ 2
7. Thủ tục tiếp công dân tại UBND cấp xã LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KNTC, TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN
Mức độ 2
8. Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KNTC, TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN
Mức độ 2
9. Thủ tục xử lý đơn thư LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KNTC, TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN
Mức độ 2