Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Thủ tục cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Mức độ 2
2. Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Mức độ 2
3. Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Mức độ 2
4. Thủ tục thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Mức độ 2