Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG
Mức độ 2
2. Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG
Mức độ 2