Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Mức độ 2
2. Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Mức độ 2
3. Thủ tục đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Mức độ 2
4. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Mức độ 2
5. Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Mức độ 2
6. Thủ tục dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Mức độ 2
7. Thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Mức độ 2
8. Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Mức độ 2
9. Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Mức độ 2
10. Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Mức độ 2
11. Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Mức độ 2
12. Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng) LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Mức độ 2
13. Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng) LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Mức độ 2
14. Thủ tục hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Mức độ 2
15. Thủ tục hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Mức độ 2
16. Thủ tục thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Mức độ 2
17. Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Mức độ 2
18. Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Mức độ 2
19. Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Mức độ 2
20. Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Mức độ 2
  1    2