Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện LĨNH VỰC GIAO THÔNG
Mức độ 2
2. Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác LĨNH VỰC GIAO THÔNG
Mức độ 2
3. Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện LĨNH VỰC GIAO THÔNG
Mức độ 2
4. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện LĨNH VỰC GIAO THÔNG
Mức độ 2
5. Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa LĨNH VỰC GIAO THÔNG
Mức độ 2
6. Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật LĨNH VỰC GIAO THÔNG
Mức độ 2
7. Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa LĨNH VỰC GIAO THÔNG
Mức độ 2
8. Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa LĨNH VỰC GIAO THÔNG
Mức độ 2
9. Thủ tục xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện LĨNH VỰC GIAO THÔNG
Mức độ 2