Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Thủ tục cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
2. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
3. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
4. Thủ tục cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
5. Thủ tục cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
6. Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
7. Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
8. Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
9. Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
10. Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
11. Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
12. Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
13. Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
14. Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
15. Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
16. Thủ tục chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
17. Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
18. Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
19. Thủ tục công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
20. Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
  1    2