Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Thủ tục tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Mức độ 2
2. Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Mức độ 2
3. Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Mức độ 2
4. Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Mức độ 2