Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Thủ tục cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
2. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
4. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển gấu LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
5. Thủ tục cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
6. Thủ tục cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
7. Thủ tục cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
8. Thủ tục cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
9. Thủ tục đăng ký khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng trồng bằng vốn tự có khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
10. Thủ tục điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
11. Thủ tục đóng dấu búa kiểm lâm LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
12. Thủ tục giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
13. Thủ tục giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
14. Thủ tục khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với cộng đồng dân cư thôn LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
15. Thủ tục phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của của hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
16. Thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
17. Thủ tục thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
18. Thủ tục thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
19. Thủ tục xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
20. Thủ tục xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với: Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; động vật rừng được gây nuôi trong nước; bộ phận, dẫn xuất của chúng LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
  1    2