Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Thủ tục bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Mức độ 2
2. Thủ tục bố trí, ổn định dân cư trong huyện LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Mức độ 2
3. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Mức độ 2
4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Mức độ 2
5. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Mức độ 2
6. Thủ tục phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán công trình cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét có diện tích không vượt quá 10.000 m2 (01 ha) LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Mức độ 2
7. Thủ tục xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Mức độ 2