Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Công nhận ban vận động thành lập hội LĨNH VỰC VỀ HỘI
Mức độ 2
2. Thành lập hội LĨNH VỰC VỀ HỘI
Mức độ 2
3. Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường LĨNH VỰC VỀ HỘI
Mức độ 2
4. Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội LĨNH VỰC VỀ HỘI
Mức độ 2
5. Thủ tục đổi tên hội LĨNH VỰC VỀ HỘI
Mức độ 2
6. Thủ tục hội tự giải thể LĨNH VỰC VỀ HỘI
Mức độ 2
7. Thủ tục phê duyệt điều lệ hội LĨNH VỰC VỀ HỘI
Mức độ 2