Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
2. Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
3. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
4. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
5. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
6. Thủ tục đăng ký giám hộ LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
7. Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
8. Thủ tục đăng ký kết hôn LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
9. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
10. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
11. Thủ tục đăng ký khai sinh LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
12. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
13. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
14. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
15. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
16. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
17. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
18. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
19. Thủ tục đăng ký khai tử LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
20. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
  1    2