Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Mua quyển hóa đơn LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
Mức độ 2
2. Thủ tục mua hóa đơn lẻ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
Mức độ 2