Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Cấp bản sao từ sổ gốc LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
2. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
3. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
4. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
5. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
6. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
7. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
8. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
9. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
10. Thủ tục chứng thực di chúc LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
11. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
12. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
13. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
14. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
15. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
16. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
17. Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
18. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
19. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
20. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
  1    2