Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
2. Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
3. Thủ tục cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
5. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
6. Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ rượu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
7. Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
8. Thủ tục cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
9. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
10. Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
11. Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
12. Thủ tục cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
13. Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
14. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
15. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
16. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
17. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2