Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
Mức độ 2
2. Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
Mức độ 2
3. Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
Mức độ 2
4. Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
Mức độ 2
5. Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
Mức độ 2
6. Thủ tục trả lại tài sản LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
Mức độ 2
7. Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
Mức độ 2