Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Cấp bản sao từ sổ gốc LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
2. Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Mức độ 2
3. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
Mức độ 2
4. Công nhận ban vận động thành lập hội LĨNH VỰC VỀ HỘI
Mức độ 2
5. Đăng ký hợp tác xã LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
Mức độ 2
6. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH
Mức độ 2
7. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư LĨNH VỰC ĐẤU THẦU
Mức độ 2
8. Mua quyển hóa đơn LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
Mức độ 2
9. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) LĨNH VỰC XÂY DỰNG
Mức độ 2
10. Thành lập hội LĨNH VỰC VỀ HỘI
Mức độ 2
11. Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
12. Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường LĨNH VỰC VỀ HỘI
Mức độ 2
13. Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
Mức độ 2
14. Thủ tục bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Mức độ 2
15. Thủ tục bố trí, ổn định dân cư trong huyện LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Mức độ 2
16. Thủ tục cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Mức độ 2
17. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
18. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
19. Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
20. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10