Lịch tuần 23
Ngày đưa:  31/05/2019 05:18:45 PM In bài
Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai 03/6

Sáng

Giao ban UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

VP

Các PCT, TCKH, KT-HT, TN-MT, TTPTQĐ,  BQLDA, VP, NV, CC Thuế; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Điền.

Chiều

Họp xét nâng bậc lương thường xuyên năm 2019.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

NV

Thành viên Hội đồng.

Họp Đoàn giám sát HĐND huyện.

 

P.Họp
số 1

 

Theo giấy mời.

Họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 

P.Họp
số 3

 

Toàn bộ đảng viên Chi bộ Văn phòng.

Ba
04/6

Sáng

Bàn tham mưu sửa đổi QĐ của UBND tỉnh về xử phạt hành chính đối với trang trại Hà Tân.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

TN-MT

Sở TN-MT, TP; TN-MT, NN, TP, T.Tra, VP; ĐU, UBND xã N.Kỳ.

Trực báo thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

CC Thuế

TCKH, TN-MT, CC Thuế, CA, KBNN; UBND các xã, TT.

Họp Ban Chỉ đạo NHCSXH tỉnh (dự kiến).

 

NHCSXH tỉnh

 

Đ/c Tiến PCT; lái xe (đ/c Lâm)

Chiều

Kiểm tra khu nông thôn kiểu mẫu Đông Mỹ, xã Nghĩa Hiệp.

Đ/c Thành Chủ tịch

Thực địa

NN

Đ/c Thanh PCT; NN, TCKH, KT-HT, TN-MT, VH-TT, TK, LĐ, VP, CA, TP, DVNN, TTVHTT, YT, UBMT, HND, HPN, HCCB, H.Đoàn; Điện lực TN; ĐU, HĐND, UBND, UBMT, các ngành, đoàn thể ở xã N.Hiệp; BTCB, Thôn trưởng, MT thôn Đông Mỹ; lái xe (đ/c Trung)

Kiểm tra tiến độ thi công công trình đường La Hà – Nghĩa Thuận.

Đ/ Quận P.Chủ tịch

Thực địa

BQLDA

BQLDA, VP, KT-HT, UBND xã N.Trung, N.Điền; Đơn vị TVTK, GS, TC; lái xe (đ/c Phương)

Bàn xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án câu lạc bộ xuyên thế hệ.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

LĐTBXH, Hội NCT

LĐTBXH, VP, HNCT, TT VHTT, YT, TCKH.


05/6

Sáng

Thông qua thiết kế khu dân cư thị trấn Sông Vệ.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

KT-HT

TTHU, TTHĐND, các PCT, UBMT, KT-HT, TN-MT, VP, BQLDA, TTPTQĐ, HND, HPN, HCCB; ĐU, UBND, CCĐC TT S.Vệ; đơn vị tư vấn.

Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát tại xã N.Hiệp.

 

UBND xã N.Hiệp

 

Đ/c Quận PCT, TCKH, KT-HT, BQLDA,  lái xe (đ/c Phương).

Dự Hội nghị tập huấn và phổ biến pháp luật “Tín ngưỡng tôn giáo”.

 

KS Hùng Vương

 

Đ/c Tiến PCT, NV; lái xe (đ/c Lâm).

Dự Hội nghị tổng kết công tác PCTT-TKCN tỉnh.

 

P.Họp 1, UB tỉnh

 

Đ/c Thanh PCT; lái xe (đ/c Trung).

Chiều

Họp Ban Chỉ đạo diễn tập huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

BCHQS huyện

 

Theo giấy mời; lái xe (đ/c Trung).

Bàn giải quyết vướng mắc đường trục chính phía Đông TT La Hà (13h30); Khu dân cư C19 (15h00).

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

TTPTQĐ

BQLDA, KT-HT, TN-MT, TTPTQĐ; ĐU, UBND, CCĐC TT La Hà; các hộ dân liên quan.

HĐND huyện giám sát thực hiện Luật NVQS, Luật DQTV tại xã Nghĩa Thắng.

 

UBND xã N.Thắng

 

Theo giấy mời; lái xe (đ/c Phương)

Dự Lễ trao quà nhân”Tháng hành động vì trẻ em”.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

Các xã, TT

 

Theo giấy mời; lái xe (đ/c Lâm).

Bàn giải quyết việc cấp giấy CNQSD đất tại khu Gò Thần xã Nghĩa Sơn.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

TN-MT

CC PTNT tỉnh; NN, TN-MT, VPĐKĐĐ, VP; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Sơn.

Năm
06/6

Sáng

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (dự kiến).

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT, đ/c Quận PCT.

Làm việc với Hội Sinh vật cảnh huyện.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

VH-TT

Theo giấy mời.

Trực báo sản xuất nông nghiệp.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

NN

NN, Trạm 3, HKL, VP, TT DVNN (BVTV, CNTY).

Chiều

Bàn giải quyết các trang trại tự phát ở xã Nghĩa Kỳ.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

TN-MT

NN, KT-HT, TN-MT, TTDVNN; BTĐU, CT UBND, CCĐC xã N.Kỳ; các chủ trang trại.

Làm việc với Hạt QLĐB Tư Nghĩa liên quan đến dự án khu dân cư phía Đông TT La Hà.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

TTPTQĐ

TN-MT, TCKH, KT-HT, VP, TTPTQĐ; Cục QLĐB, Hạt QLĐB; ĐU, UBND, CCĐC TT La Hà; Cty TNHH La Hà.

Bàn chọn đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần III năm 2019.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 1

VP

UBMT, BDV, NV, VP; ĐU, UBND xã N.Sơn, N.Thọ.

Sáu
07/6

Sáng

Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện kinh tế xã hội huyện 6 tháng đầu năm 2019.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

TCKH, VP

Theo giấy mời.

Chiều

Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập.

 

BCHQS huyện

BCHQS huyện

Theo giấy mời.

Bàn giải quyết vướng mắc liên quan đến chùa Quan Âm.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

TN-MT, NV

TT HU; UBMT, BDV, TG, CA, NV, TN-MT, VPĐKĐĐ; ĐU, UBND, CCĐC, CA TT La Hà.

Làm việc với Hội thánh Cao Đài Phú Sơn – N.Kỳ.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

N.Kỳ

 

Theo giấy mời; lái xe (đ/c Lâm).

Kiểm tra khu nông thôn kiểu mẫu Điện An 3, xã Nghĩa Thương.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

Thực địa

NN

NN, TCKH, KT-HT, TN-MT, VH-TT, CCTK, LĐTBXH, VP, CA, TP, Điện lực TN; ĐU, UBND, các ngành xã N.Thương; BTCB, Thôn trưởng, MT thôn Điện An 3; lái xe (đ/c Phương)

Bảy
08/6

Sáng

Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Tư Nghĩa Tỉnh Quảng Ngãi