Ngày đưa:  19/01/2018 04:34:34 PM
Lịch làm việc trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của UBND huyện Tư Nghĩa (điều chỉnh)
Lịch làm việc trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất - năm 2018 (Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 24/02/2018)

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai
22/01

(06/12)

Sáng

Giao ban UBND huyện.

 

 

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

Các PCT, CPVP, TCKH, KT-HT, NN, LĐ,  TNMT, BQLDA, VHTT, T.Tra; ĐU, UBND xã N.Phương

Chiều

13h30-15h00: Họp tập thể lãnh đạo UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

Các PCT UBND, CVP.

15h00: Trực báo Huyện ủy.

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT.

 

Ba
23/01

(07/12)

Sáng

Tiếp công dân định kỳ.

 

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp 3

 

Theo giấy mời.

Dự Hội nghị triển khai công tác công an tỉnh năm 2018.

 

H.Trường CA tỉnh

 

Đ/c Lan PCT.

 

Đi thăm và tặng quà tôn vinh người cao tuổi ở xã N.Hiệp.

 

Xã Nghĩa Hiệp

 

Đ/c Tiến PCT.

 

Chiều

Kiểm tra nông thôn mới xã Nghĩa Hiệp.

 

 

 

Đ/c Quận P.Chủ tịch

UBND xã N.Hiệp

 

TCKH, KT-HT, NN, VP, GD-ĐT, TK, NV, TN-MT, VH-TT, BHXH, LĐTBXH, YT, VP, CA; BCĐ NTM xã N.Hiệp.


24/01

(08/12)

Sáng

Nghe các phòng, ban báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

Các phòng, ban

TTHU, TT HĐND, các PCT, TCKH, LĐ-TBXH, GD-ĐT,  KT-HT, NN,  CA, ĐTT, BQLDA, TN-MT, VH-TT.

Chiều

Họp Hội đồng tư vấn xử lý hành chính huyện giải quyết vụ ông Lê Quang Vinh.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

T.Tra

Thành viên Hội đồng; UBND, CCĐC xã N.Thương.

Kiểm tra nông thôn mới xã Nghĩa Trung

Đ/c Quận P.Chủ tịch

UBND xã N.Trung

NN, UBND xã

TCKH, KT-HT, NN, VP, GD, TK, NV, TNMT, VHTT, BHXH, LĐ, YT, VP, CA; BCĐ NTM xã N.Trung.

Sơ kết tổ công tác 1338 thị trấn La Hà.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

 

Thành viên Tổ 1338 TT La Hà.

Năm
25/01

(09/12)

Sáng

Thông qua quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 TT S.Vệ (7h30), TT La Hà (9h30).

 

 

Đ/c Thành Chủ tịch

 

 

P.Họp
số 2

 

 

 

KT-HT, đơn vị tư vấn

 

TTHU, TTHĐND, các PCT, KT-HT, TN-MT, TCKH, VH-TT, GD-ĐT, BQLDA; ĐU, UBND, ĐC TT La Hà, TT S.Vệ.

Đối thoại với hộ bà Tống Thị Hồng ở xã Nghĩa Kỳ liên quan đến dự án đường N.Kỳ - Nghĩa địa Thành phố (giai đoạn 2).

Đ/c Lan P.Chủ tịch

UBND xã N.Kỳ

TN-MT

UBND, TTPTQĐ, BQLDA TPQN; TCKH, KTHT, TNMT, VKS, MT, BDV, HPN, HND, TP, CA; ĐU, UBND, UBMT, các hội đoàn thể xã N.Kỳ; hộ bà Hồng.

Làm việc với UBND xã N.Hòa về quỹ khuyến học.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

UBND xã N.Hòa

UBND xã N.Hòa

Theo giấy mời.

Chiều

Thông qua thiết kế chợ Nghĩa Thắng (13h30), thông qua dự án Khu dịch vụ đầu tư sinh thái Thiên Phúc.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

UBND xã N.Thắng, đơn vị tư vấn

TTHU, TTHĐND, các PCT, VH-TT, BQLDA,  TTPTQĐ ; TCKH, VP, TN-MT, KT-HT; ĐU, UBND, ĐC TT La Hà, N.Thắng; đơn vị tư vấn.

Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ đón nhận xã nông thôn mới Nghĩa Điền.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

UBND xã N.Điền

 

TCKH, NN, VP, VH-TT; ĐU, UBND xã N.Điền.

Trực báo tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư trên địa bàn huyện do doanh nghiệp làm chủ đầu tư.

Đ/c Lan P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

Các doanh nghiệp, BQLDA

TCKH, KT-HT, TN-MT, BQLDA, TTPTQĐ, VP; UBND N.Trung, N.Điền,  N.Thuận , TT La Hà, TT S.Vệ; các doanh nghiệp.

Dự lễ bàn giao nhà tình nghĩa do Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tài trợ.

 

UBND xã N.Lâm

 

Đ/c Tiến PCT, LĐ, VP, KT-HT, ĐU, UBND, CC LĐTBXH xã N.Lâm

Sáu
26/01

(10/12)

Sáng

Trực báo tiến độ lập thủ tục đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 do UBND huyện làm chủ đầu tư.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

BQLDA

Các PCT, TCKH, KT-HT, TN-MT, VP, BQLDA, TTPTQĐ; các đơn vị tư vấn thiết kế.

 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác công an năm 2018.

 

H.Trường UB huyện

CA huyện

Theo giấy mời.

Họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sát công ty CP Điện huyện.

Đ/c Lan P.Chủ tịch

P.Họp
số 1

Cty CP Điện

Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, TP Kỹ thuật, Kế toán, Kinh doanh Cty Điện.

Họp bàn về an ninh trật tự tại khu vực Chùa Ông nhân lịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

VH-TT, UBND xã N.Hòa

Theo giấy mời.

Chiều

Nghe tổ công tác báo kết quả kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty CP Điện huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số
2

Tổ công tác

Các PCT, TN-MT, TCKH, KT-HT ; Tổ công tác ; Cty CP Điện.

Tổ công tác 1338 làm việc với Đảng ủy, UBND thị trấn Sông Vệ về thực  hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

 

UBND TT S.Vệ

 

 

ĐU, UBND TT S.Vệ

Đ/c Thanh PBT HU, TCKH, TN-MT, thành viên Tổ 1338 thị trấn Sông Vệ.

Trực báo các trường MN cụm Nam

 

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

Trường MN N.Phương

 

Theo giấy mời.

Bảy
27/01

(11/12)

Sáng

Dự lễ đón nhận xã nông thôn mới Nghĩa Điền.

Đ/c Thành Chủ tịch

N.Điền

 

CT, các PCT UBND huyện.

CN
28/01

(12/12)

Sáng

Dự lễ khánh thành Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt huyện Đức Phổ.

 

 

Đức Phổ

 

Đ/c Lan PCT.

Hai
29/01

(13/12)

Sáng

Giao ban UBND huyện.

 

 

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

Các PCT, Thủ trưởng các phòng, ban; CA, QS, CT UBND TT S.Vệ.

8h00: Dự chương trình tiếp nhận và hỗ trợ an sinh xã hội cho Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

 

KS Cẩm Thành

 

Đ/c Quận PCT.

Dự Hội nghị triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2018.

 

KS Hùng Vương

 

Đ/c Tiến PCT.

Chiều

13h30-15h00: Họp tập thể lãnh đạo UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

Các PCT UBND.

15h00: Trực báo Huyện ủy.

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT.

15h30: Kiểm tra xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại xã Nghĩa Lâm

Đ/c Quận P.Chủ tịch

Xã Nghĩa Lâm

 

TCKH, KT-HT, TN-MT, NN, VH-TT và các thành phần ở xã theo giấy mời.

Xác định điểm tập kết rác tạm thời ở TT La Hà.

Đ/c Lan P.Chủ tịch

TT La Hà

 

KT-HT, T-MT, VP, Đội QLTTĐT, Cty CP Điện; ĐU, UBND TT La Hà.

Họp về nội dung khiếu nại về chế độ, chính sách của ông Phạm Xuân ở xã Nghĩa Hiệp.

 

UBND xã N.Hiệp

 

Đ/c Tiến PCT.

15h30: Họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 

P.Họp
số 1

 

Toàn bộ đảng viên chi bộ Văn phòng.

Ba
30/01

(14/12)

Sáng

Thông qua quy hoạch tuyến đường QL1A – giáp đường 30m trung tâm phía tây thị trấn Sông Vệ

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

BQLDA

TTHU, TTHĐND, Các PCT, TCKH, KT-HT, TN-MT, TTPTQĐ, VP, BQLDA; ĐU,UBND, CCĐC TT S.Vệ; đơn vị tư vấn.

Chiều

Kiểm tra nông thôn mới xã Nghĩa Thắng.

 

 

 

Đ/ Quận P.Chủ tịch

UBND xã N.Thắng

BQLDA, đơn vị tư vấn

TCKH, KT-HT, NN, VP, GD-ĐT, TK, NV, TN-MT, VH-TT, BHXH, LĐTBXH, YT, VP, CA; BCĐ NTM xã N.Thắng.

Đi thăm, tặng quà các đối tượng chính sách xã Nghĩa Kỳ.

Đ/c Lan P.Chủ tịch

UBND xã N.Kỳ

Tổ 1338 N.Kỳ

Theo giấy mời.

Làm việc với Đảng ủy, UBND TT Sông Vệ về đề xuất của chùa Vạn Bửu.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

UBND TT S.Vệ

UBND TT S.Vệ

TN-MT, NV, VP; ĐU, UBND, CCĐC TT S.Vệ


31/01

(15/12)

Sáng

Nghe DNTN Uyên Trang thông qua dự án trạm dừng chân.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 1

 

TTHU, TTHĐND, các PCT, KH-HT, TN-MT, TCKH, BQLDA, TTPTQĐ; ĐU, UBNND, CCĐC xã N.Phương; DNTN Uyên Trang

Làm việc với các doanh nghiệp khai thác cát trên địa bàn huyện.

Đ/c Lan P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

TN-MT

Sở TN-MT; TCKH, KT-HT, TN-MT, CA, Đội QLTTĐT, VP; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Thuận, N.Kỳ, N.Mỹ; Công ty TNHH Thiên Minh Phát, Cty TNHH Hoàng Thịnh Đạt, Cty chăn nuôi Thuận Đức.

Chiều

Hội nghị tổng kết an toàn giao thông.

Đ/c Thành Chủ tịch

H.Trường UB huyện

KT-HT

Theo giấy mời.

Kiểm tra nông thôn mới xã Nghĩa Thọ.

 

 

 

Đ/c Quận P.Chủ tịch

UBND xã N.Thọ

 

TCKH, KT-HT, NN, VP, GD-ĐT, TK, NV, TN-MT, VH-TT, BHXH, LĐTBXH, YT, VP, CA; BCĐ NTM xã N.Thọ.

Trực báo các trường mầm non cụm Trung

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

Trường MN N.Phương

 

Theo giấy mời.

Năm
01/02

(16/12)

Sáng

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (dự kiến).

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT, đ/c Quận PCT.

Đối thoại với hộ bà Tống Thị Hồng ở xã Nghĩa Kỳ liên quan đến dự án đường Nghĩa Kỳ - Nghĩa địa Thành phố, giai đoạn 2.

Đ/c Lan P.Chủ tịch

UBND xã N.Kỳ

TN-MT

UBND, BQLDA, TTPTQĐ thành phố Quảng Ngãi; TCKH, KT-HT, CA, TN-MT, TP, VKS, UBMT, BDV; ĐU, UBND, UBMT, các hội đoàn thể xã N.Kỳ; hộ bà Hồng.

Làm việc với Trung tâm DSKHHGĐ về triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

TTDSKHHGĐ

Theo giấy mời.

Chiều

Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ đón nhận xã nông thôn mới Nghĩa Thuận.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

UBND xã N.Thuận

 

TCKH, NN, VP, VH-TT, ĐU, UBND xã N.Thuận

Họp Hội đồng tư vấn XLHC giải quyết vụ ông Đoàn Văn Phương.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

Sở TN-MT, T.Tra tỉnh; thành viên Hội đồng, UBMT, TA, HND; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Điền; hộ ông Phương.

Sáu
02/02

(17/12)

Sáng

Trực báo tiến độ dự án khu quy hoạch dân cư Nam C19, dự án đường N.Kỳ - Nghĩa địa Thành phố, KDC phía Tây dọc đường trục chính phía Tây TT S.Vệ; khu TĐC số 2 đường trục chính phía đông, KDC dọc đường trục chính phía Tây TT La Hà.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

BQLDA

Các PCT, KT-HT, TCKH, TN-MT, BQLDA, TTPTQĐ; UBND, CCĐC TT La

Chiều

Tổ chức gặp mặt các tiểu thương chợ Nghĩa Phương.

Đ/c Lan P.Chủ tịch

UBND xã N.Phương

UBND xã, N.Phương, KT-HT

TCKH, KT-HT, BDV, Đội QLTTĐT, TP, HPN, UBMT, HND; ĐU, CT, các PCT, UBMT, CCĐC, CC TCKT, các hội, đoàn thể xã N.Phương; BT, thôn trưởng thôn Năng Tây 2.