Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 23/HĐND 5/5/2016 Công văn về việc phối hợp tổ chức thực hiện tiếp xúc giữa những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 với cử tri tại các đơn vị bầu cử trong huyện
2. 903/UBND 4/5/2016 Công văn về việc đảm bảo cung cấp điện Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
3. 1696b/QĐ-UBND 25/4/2016 Quyết định phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu in phiếu bầu cử, tóm tắt tiểu sử ứng cử viên và danh sách ứng cử viên cấp huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021
4. 1042/QĐ-UBND 24/3/2016 Quyết định kiện toàn thành viên ủy ban bầu cử huyện Tư Nghĩa
5. 1040/QĐ-UBND 24/3/2016 Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Nghĩa Lâm
6. 1039/QĐ-UBND 24/3/2016 Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Nghĩa Điền
7. 1038/QĐ-UBND 24/3/2016 Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Nghĩa Kỳ
8. 1037/QĐ-UBND 24/3/2016 Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Nghĩa Hòa
9. 1036/QĐ-UBND 24/3/2016 Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Nghĩa Trung
10. 1035/QĐ-UBND 24/3/2016 Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Nghĩa Thọ
11. 1034/QĐ-UBND 24/3/2016 Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Nghĩa Sơn
12. 1033/QĐ-UBND 24/3/2016 Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Nghĩa Thắng
13. 1032/QĐ-UBND 24/3/2016 Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Nghĩa Thuận
14. 1031/QĐ-UBND 24/3/2016 Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại thị trấn Sông Vệ
15. 1030/QĐ-UBND 24/3/2016 Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Nghĩa Hiệp
16. 1029/QĐ-UBND 24/3/2016 Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Nghĩa Thương
17. 1028/QĐ-UBND 24/3/2016 Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại thị trấn La Hà
18. 1027/QĐ-UBND 24/3/2016 Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Nghĩa Phương
19. 1026/QĐ-UBND 24/3/2016 Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Nghĩa Mỹ
20. 995/QĐ-UBND 22/3/2016 Quyết định kiện toàn thành viên Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Tư Nghĩa nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đơn vị bầu cử số 11 huyện Tư Nghĩa
  1    2     / tổng số 29 văn bản