Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 2226/UBND 12/9/2018 Lập danh sách tất cả người dân, người đại diện tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa
/ tổng số 1 văn bản