Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
161. 219/BC-UBND 2/8/2018 Giải quyết vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc theo thông tin dư luận phản ánh trên địa bàn huyện
162. 218/BC-UBND 2/8/2018 Việc thực hiện công khai kết luận thanh tra năm 2017
163. 217/BC-UBND 2/8/2018 Đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2019
164. 216/BC-UBND 31/7/2018 Công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
165. 215/BC-UBND 30/7/2018 Tình hình triển khai thực hiện Luật Hộ Tịch
166. 214/BC-UBND 30/7/2018 Tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
167. 213/BC-UBND 30/7/2018 Kết quả thực hiện khắc phục các công trình cấp nước sạch và nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
168. 210/BC-UBND 27/7/2018 Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán tỉnh Quảng Ngãi
169. 209/BC-UBND 26/7/2018 Khảo sát, đánh giá tổng quan cuộc sống của người dân xung quanh khu vực Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa kỳ
170. 207/BC-UBND 26/7/2018 Báo cáo tiến độ, kết quả triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh
171. 206/BC-UBND 26/7/2018 Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường huyện Tư Nghĩa
172. 204/BC-UBND 25/7/2018 Tiến độ thực hiện Chương trình 135 năm 2018
173. 30/BC-HĐND 23/7/2018 Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện
174. 29/BC-HĐND 23/7/2018 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2018 của ủy ban nhân dân huyện
175. 27/BC-HĐND 23/7/2018 Nội dung báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2018 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện
176. 24/BC-BKTXH 23/7/2018 Thẩm tra đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Tư Nghĩa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI
177. 202/BC-UBND 23/7/2018 Sơ kết 03 năm (2016-2018) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2018-2020
178. 199/BC-UBND 18/7/2018 Kết quả giải quyết nội dung phản ánh công trình nước sinh hoạt trên địa bàn xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa
179. 198/BC-UBND 17/7/2018 Đề xuất quy hoạch điều chuyển 2 tuyến đường huyện: Nghĩa Thắng – Đèo chim Hút (ĐH.22) và tuyến đường: Nghĩa Kỳ - Nghĩa địa thành phố Quảng Ngãi (ĐCD.01) thành đường tỉnh quản lý
180. 197/BC-UBND 16/7/2018 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án khởi công mới của Tiểu dự án 1 – hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc chương trình 135 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa năm 2019
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 1011 văn bản