Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
101. 04/BC-UBND 14/1/2019 Báo cáo sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ
102. 03/BC-UBND 8/1/2019 Tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018
103. 415/BC-UBND 28/12/2018 Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X)”Về ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân
104. 3077/UBND 19/12/2018 Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại hoạt động chính quyền cấp xã năm 2018
105. 64/BC-HĐND 17/12/2018 Kết quả giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từ năm 2013 đến tháng 10 năm 2018 ở thị trấn La Hà
106. 63/BC-HĐND 17/12/2018 Kết quả giám sát khu sản xuất và kinh doanh thiết bị cơ khí, vật tư nông nghiệp của Công ty TNHH MTV Bảo vệ thực vật Thành Phát, tại thị trấn La Hà
107. 62/BC-HĐND 17/12/2018 Kết quả giám sát về dự án trồng nấm ăn và nấm dược liệu của ông Lê Đình ái tại xã Nghĩa Thắng
108. 399/BC-UBND 17/12/2018 Nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP và 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ
109. 387/BC-UBND 12/12/2018 Kết quả thực hiện Đề án “xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” năm 2018 của huyện Tư Nghĩa
110. 386/BC-UBND 12/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa
111. 385/BC-UBND 11/12/2018 Quỹ tiền lương, biên chế, đơn vị sự nghiệp – giáo dục, đào tạo
112. 383/BC-UBND 11/12/2018 Nhu cầu các nội dung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 năm 2019
113. 382/BC-UBND 11/12/2018 Tình hình thực hiện kết quả thực hiện Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 cùa UBND tỉnh trong năm 2018
114. 373/BC-UBND 7/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa
115. 372/BC-UBND 7/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
116. 371/BC-UBND 7/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa
117. 370/BC-UBND 7/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa
118. 369/BC-UBND 6/12/2018 Xây dựng phương án giá và tiêu thụ nước sạch của các công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
119. 368/BC-UBND 5/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa
120. 366/BC-UBND 4/12/2018 Kết quả thực hiện công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong Quý IV năm 2018
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 1062 văn bản