Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
61. 385/BC-UBND 11/12/2018 Quỹ tiền lương, biên chế, đơn vị sự nghiệp – giáo dục, đào tạo
62. 383/BC-UBND 11/12/2018 Nhu cầu các nội dung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 năm 2019
63. 382/BC-UBND 11/12/2018 Tình hình thực hiện kết quả thực hiện Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 cùa UBND tỉnh trong năm 2018
64. 373/BC-UBND 7/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa
65. 372/BC-UBND 7/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
66. 371/BC-UBND 7/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa
67. 370/BC-UBND 7/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa
68. 369/BC-UBND 6/12/2018 Xây dựng phương án giá và tiêu thụ nước sạch của các công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
69. 368/BC-UBND 5/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa
70. 366/BC-UBND 4/12/2018 Kết quả thực hiện công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong Quý IV năm 2018
71. 364/BC-UBND 4/12/2018 Công tác cải cách hành chính năm 2018
72. 362/BC-UBND 4/12/2018 Báo cáo thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa
73. 361/BC-UBND 4/12/2018 Báo cáo thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa
74. 360/BC-UBND 4/12/2018 Báo cáo thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa
75. 359/BC-UBND 4/12/2018 Báo cáo thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa
76. 358/BC-UBND 4/12/2018 Báo cáo thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
77. 357/BC-UBND 4/12/2018 Báo cáo thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
78. 355/BC-UBND 3/12/2018 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg, quý III và cả năm 2018
79. 352/BC-UBND 30/11/2018 Tình hình thực hiện các dự án khu dân cư trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
80. 351/BC-UBND 30/11/2018 Tình hình sạt lở bờ sông phía Bắc cầu Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 1012 văn bản