Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
181. 195/BC-UBND 16/7/2018 Quá trình chỉ đạo giải quyết tranh chấp quyền sử dụngđất giữa Chùa Điền Long (trụ trì chùa Sư cô Thích Nữ Phước Hạnh) với cộng đồng dân cư xóm An Điền, thôn Điền Long, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa
182. 194/BC-UBND 16/7/2018 Thực trạng tổ chức và hoạt động của Trạm Khuyến nông huyệnTư Nghĩa
183. 193/BC-UBND 13/7/2018 Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
184. 192/BC-UBND 12/7/2018 Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị gắn với thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 30/9/2016 của Huyện ủy về xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm phát triển kinh tế của huyện theo hướng Công nghiệp, dịch vụ đến năm 2020
185. 191/BC-UBND 11/7/2018 Tình hình thu gom, xử lý rác thải tại bãi rác xã Nghĩa Kỳ và vận động, giải quyết kiến nghị của người dân ở lân cận khu vực bãi rác thải xã Nghĩa Kỳ
186. 22/BC-BKTXH 10/7/2018 Báo cáo thẩm tra về kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
187. 21/BC-BKTXH 10/7/2018 Báo cáo thẩm tra về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
188. 20/BC-BKTXH 10/7/2018 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng 2018,, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018
189. 19/BC-BKTXH 10/7/2018 Báo cáo thẩm tra Đề án phân loại và công nhận thị trấn Sông Vệ đạt tiêu chuẩn đô thị loại V của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
190. 18/BC-BKTXH 10/7/2018 Báo cáo thẩm tra điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách huyện và danh mục các công trình đầu tư xây dựng năm 2018 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện thu từ quỹ đất của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
191. 17/BC-BKTXH 10/7/2018 Báo cáo thẩm tra danh mục công trình chuẩn bị đầu tư năm 2018 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
192. 16/BC-BKTXH 10/7/2018 Báo cáo thẩm tra quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2017 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
193. 15/BC-BKTXH 10/7/2018 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ còn lại của năm 2018
194. 1485/UBND 10/7/2018 Báo cáo giữa kỳ thực hiện Quyết định số 6047/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND huyện
195. 14/BC-BKTXH 10/7/2018 Báo cáo thẩm tra xin điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
196. 13/BC-BKTXH 10/7/2018 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm 2018 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
197. 187/BC-UBND 9/7/2018 Kết quả hỗ trợ tạo việc làm cho các đối thượng đặc thù từ năm 2016 đến 6 tháng đầu năm 2018
198. 186/BC-UBND 9/7/2018 Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của UBND huyện Tư Nghĩa năm 2017; giải pháp nâng caio Chỉ số cải cách hành chính năm 2018
199. 12/BC-BKTXH 9/7/2018 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
200. 174/BC-UBND 3/7/2018 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 huyện Tư Nghĩa
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 1011 văn bản