Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 04/BC-UBND 14/1/2019 Báo cáo sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ
2. 03/BC-UBND 8/1/2019 Tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2018
3. 3077/UBND 19/12/2018 Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại hoạt động chính quyền cấp xã năm 2018
4. 64/BC-HĐND 17/12/2018 Kết quả giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từ năm 2013 đến tháng 10 năm 2018 ở thị trấn La Hà
5. 63/BC-HĐND 17/12/2018 Kết quả giám sát khu sản xuất và kinh doanh thiết bị cơ khí, vật tư nông nghiệp của Công ty TNHH MTV Bảo vệ thực vật Thành Phát, tại thị trấn La Hà
6. 62/BC-HĐND 17/12/2018 Kết quả giám sát về dự án trồng nấm ăn và nấm dược liệu của ông Lê Đình ái tại xã Nghĩa Thắng
7. 399/BC-UBND 17/12/2018 Nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP và 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ
8. 387/BC-UBND 12/12/2018 Kết quả thực hiện Đề án “xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” năm 2018 của huyện Tư Nghĩa
9. 386/BC-UBND 12/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa
10. 385/BC-UBND 11/12/2018 Quỹ tiền lương, biên chế, đơn vị sự nghiệp – giáo dục, đào tạo
11. 383/BC-UBND 11/12/2018 Nhu cầu các nội dung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 năm 2019
12. 382/BC-UBND 11/12/2018 Tình hình thực hiện kết quả thực hiện Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 cùa UBND tỉnh trong năm 2018
13. 373/BC-UBND 7/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa
14. 372/BC-UBND 7/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
15. 371/BC-UBND 7/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa
16. 370/BC-UBND 7/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa
17. 369/BC-UBND 6/12/2018 Xây dựng phương án giá và tiêu thụ nước sạch của các công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
18. 368/BC-UBND 5/12/2018 Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa
19. 366/BC-UBND 4/12/2018 Kết quả thực hiện công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong Quý IV năm 2018
20. 364/BC-UBND 4/12/2018 Công tác cải cách hành chính năm 2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 957 văn bản