Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 99/BC-UBND 10/4/2019 Kết quả thực hiện tiêu chí số 1 (quy hoạch ) trong nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới
2. 101/BC-UBND 10/4/2019 Triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Tư Nghĩa đến tháng 3/2019
3. 100/BC-UBND 10/4/2019 Kết quả thực hiện tiêu chí số 4 về điện trong nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới
4. 98/BC-UBND 9/4/2019 Kết quả thực hiện tiêu chí giao thông trong nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới
5. 97/BC-UBND 9/4/2019 Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND huyện Tư Nghĩa
6. 96/BC-UBND 9/4/2019 Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện giao quản lý tài sản, kế toán tai sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
7. 95/BC-UBND 8/4/2019 Kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2018
8. 94/BC-UBND 8/4/2019 Kết quả sơ kết 03 năm (giai đoạn 2016-2018) thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” trên địa bàn huyện
9. 92/BC-UBND 4/4/2019 Kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới (tiêu chí số 5 về văn hóa)Kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới (tiêu chí số 5 về văn hóa)
10. 90/BC-UBND 4/4/2019 Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh về một số giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
11. 89/BC-UBND 3/4/2019 Thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
12. 87/BC-UBND 1/4/2019 Báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của huyện Tư Nghĩa
13. 3/BC-UBND 29/3/2019 Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 và trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XII
14. 81/BC-UBND 28/3/2019 Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XII
15. 80/BC-UBND 28/3/2019 Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XII
16. 79/BC-UBND 28/3/2019 Thực trạng giáo dục mầm non trên địa bàn huyện
17. 78/BC-UBND 27/3/2019 Thực hiện nội dung Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
18. 77/BC-UBND 27/3/2019 Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XII đến nay
19. 70/BC-UBND 21/3/2019 Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
20. 69/BC-UBND 21/3/2019 Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 995 văn bản