Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 11/2018/NQ-HĐND 21/12/2018 Nghị quyết Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
2. 1888/UBND 13/8/2018 Tăng cường công tác giám sát phóng xạ đối với các cơ sở xuất nhập khẩu, sản xuất, tiêu thụ và tái chế phế liệu kim loại trên địa bàn quản lý
3. 74/UBND 16/1/2018 Công văn Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
4. 09/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018, HĐND huyện khóa XI
5. 08/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện Tư Nghĩa, nhiệm kỳ 2016-2021
6. 07/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Phê duyệt dự toán, phân bổ thu chi ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018
7. 06/NQ-HĐND 25/7/2017 Nghị Quyết Chương trình giám sát năm 2018
8. 05/NQ-HĐND 25/7/2017 Nghị Quyết Danh mục công trình chuẩn bị đầu tư năm 2017 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện
9. 04/NQ-HĐND 25/7/2017 Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2016
10. 04/2017/NQ-HĐND 25/7/2017 Nghị Quyết Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã ở huyện Tư Nghĩa giai đoạn 2017-2020
11. 03/NQ-HĐND 25/7/2017 Nghị Quyết Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
12. 03/2017/NQ-HĐND 25/7/2017 Nghị Quyết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện
13. 02/NQ-HĐND 25/7/2017 Nghị Quyết Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện Tư Nghĩa, nhiệm kỳ 2016-2021
14. 02/2017/NQ-HĐND 25/7/2017 Nghị Quyết Thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Tư Nghĩa giai đoạn 2016-2020
15. 01/2017/NQ-HĐND 25/7/2017 Nghị Quyết Thông qua kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Tư Nghĩa, giai đoạn 2016-2020
16. 29/2016/NQ-HĐND 23/12/2016 Chương trình giám sát năm 2017
17. 28/NQ-HĐND 23/12/2016 Tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân huyện năm 2017
18. 22/NQ/2016-HĐND 23/12/2016 Thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tư Nghĩa
19. 20/2016/NQ-UBND 23/12/2016 Thông qua báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tư Nghĩa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
20. 19/NQ-HĐND 23/12/2016 Phê duyệt dự toán, phân bổ thu chi Ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2017
  1    2    3     / tổng số 45 văn bản