Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 2432/QĐ-UBND 26/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Phạm Ngọc Anh đang sử dụng đất tại xã Nghĩa Trung để thực hiện dự án Chỉnh trang khu dân cư Đông Bàu Giang (đợt 1), địa điểm: xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
2. 2431/QĐ-UBND 26/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Phạm Ngọc Anh đang sử dụng đất tại xã Nghĩa Trung để thực hiện dự án Chỉnh trang khu dân cư Đông Bàu Giang (đợt 1), địa điểm: xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
3. 2430/QĐ-UBND 26/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Cao Văn Ảnh đang sử dụng đất tại xã Nghĩa Trung để thực hiện dự án Chỉnh trang khu dân cư Đông Bàu Giang (đợt 1), địa điểm: xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
4. 2429/QĐ-UBND 26/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Văn Ba đang sử dụng đất tại xã Nghĩa Trung để thực hiện dự án Chỉnh trang khu dân cư Đông Bàu Giang (đợt 1), địa điểm: xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
5. 2428/QĐ-UBND 26/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Bay đang sử dụng đất tại xã Nghĩa Trung để thực hiện dự án Chỉnh trang khu dân cư Đông Bàu Giang (đợt 1), địa điểm: xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
6. 2427/QĐ-UBND 26/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Hữu Bé đang sử dụng đất tại xã Nghĩa Trung để thực hiện dự án Chỉnh trang khu dân cư Đông Bàu Giang (đợt 1), địa điểm: xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
7. 2426/QĐ-UBND 26/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Phạm Ngọc Bích đang sử dụng đất tại xã Nghĩa Trung để thực hiện dự án Chỉnh trang khu dân cư Đông Bàu Giang (đợt 1), địa điểm: xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
8. 2425/QĐ-UBND 26/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Phạm Biên đang sử dụng đất tại xã Nghĩa Trung để thực hiện dự án Chỉnh trang khu dân cư Đông Bàu Giang (đợt 1), địa điểm: xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
9. 2424/QĐ-UBND 26/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Phan Văn Cảm đang sử dụng đất tại xã Nghĩa Trung để thực hiện dự án Chỉnh trang khu dân cư Đông Bàu Giang (đợt 1), địa điểm: xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
10. 2423/QĐ-UBND 26/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Thị Cân đang sử dụng đất tại xã Nghĩa Trung để thực hiện dự án Chỉnh trang khu dân cư Đông Bàu Giang (đợt 1), địa điểm: xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
11. 2422/QĐ-UBND 26/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Hồ Thị Ngọc Châu đang sử dụng đất tại xã Nghĩa Trung để thực hiện dự án Chỉnh trang khu dân cư Đông Bàu Giang (đợt 1), địa điểm: xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
12. 2421/QĐ-UBND 26/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Hồ Thị Ngọc Châu đang sử dụng đất tại xã Nghĩa Trung để thực hiện dự án Chỉnh trang khu dân cư Đông Bàu Giang (đợt 1), địa điểm: xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
13. 2420/QĐ-UBND 26/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Hồ Thị Ngọc Châu đang sử dụng đất tại xã Nghĩa Trung để thực hiện dự án Chỉnh trang khu dân cư Đông Bàu Giang (đợt 1), địa điểm: xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
14. 2419/QĐ-UBND 26/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Hồ Thị Ngọc Châu đang sử dụng đất tại xã Nghĩa Trung để thực hiện dự án Chỉnh trang khu dân cư Đông Bàu Giang (đợt 1), địa điểm: xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
15. 2418/QĐ-UBND 26/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Chi đang sử dụng đất tại xã Nghĩa Trung để thực hiện dự án Chỉnh trang khu dân cư Đông Bàu Giang (đợt 1), địa điểm: xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
16. 2417/QĐ-UBND 26/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Chi đang sử dụng đất tại xã Nghĩa Trung để thực hiện dự án Chỉnh trang khu dân cư Đông Bàu Giang (đợt 1), địa điểm: xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
17. 2416/QĐ-UBND 26/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Của đang sử dụng đất tại xã Nghĩa Trung để thực hiện dự án Chỉnh trang khu dân cư Đông Bàu Giang (đợt 1), địa điểm: xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
18. 2415/QĐ-UBND 26/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Lê Đình Đàm đang sử dụng đất tại xã Nghĩa Trung để thực hiện dự án Chỉnh trang khu dân cư Đông Bàu Giang (đợt 1), địa điểm: xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
19. 2414/QĐ-UBND 26/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Trần Thị Đào đang sử dụng đất tại xã Nghĩa Trung để thực hiện dự án Chỉnh trang khu dân cư Đông Bàu Giang (đợt 1), địa điểm: xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
20. 2413/QĐ-UBND 26/4/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Hữu Để đang sử dụng đất tại xã Nghĩa Trung để thực hiện dự án Chỉnh trang khu dân cư Đông Bàu Giang (đợt 1), địa điểm: xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 1695 văn bản