Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
141. 4139/QĐ-UBND 12/7/2018 Phân bổ kinh phí thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp lĩnh vực chăn nuôi theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND trên địa bàn huyện Tư Nghĩa năm 2018
142. 1507/UBND 12/7/2018 Kế hoạch thực hiện công tác dồn điền thửa, chỉnh trang đồng ruộng trong năm 2018-2020 trên địa bàn huyện
143. 1433/UBND 4/7/2018 Tham gia góp ý kiến vào dự thảo phương án giao công trình: hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa cho UBND xã Nghĩa Thọ quản lý, sử dụng
144. 211/BC-UBND 27/6/2018 Báo cáo kết quả thực hiện phương án giao rừng, cho thuê rừng
145. 167/BC-UBND 27/6/2018 Kết quả thực hiện Đề án kiên cố hóa kênh mương thủy lợi 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
146. 160/BC-UBND 21/6/2018 Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
147. 146/BC-UBND 14/6/2018 Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quôc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2018
148. 787/UBND 26/4/2018 Đồng ý xây dựng, duy tu, bảo dưỡng kênh N2VC3A-4, xã Nghĩa Thắng
149. 566/UBND 29/3/2018 Công văn Đăng ký danh mục dự án phát triển sản xuất thực hiện chương trình MTQG XD NTM năm 2018
150. 486/UBND 21/3/2018 Công văn Xác nhận tiêu chí số 7: cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn xã Nghĩa Thọ
151. 463/UBND 16/3/2018 Công văn Điều chỉnh, bổ sung khối lượng xi măng được uBND tỉnh hỗ trợ trong năm 2017 để làm đường GTNT, thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM
152. 965/QĐ-UBND 15/3/2018 Quyết định Phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 (nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách tỉnh)
153. 450/UBND 15/3/2018 Công văn Khảo sát HTX Nông nghiệp năm 2018
154. 443/UBND 15/3/2018 Công văn Hướng dẫn đánh giá chỉ tiêu 17.8 tại tiêu chí 17: môi trường và ATPT của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
155. 440/UBND 14/3/2018 Công văn Xếp loại HTXNN theo Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT
156. 931/QĐ-UBND 13/3/2018 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chăn nuôi đợt 01 năm 2018 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
157. 426/UBND 13/3/2018 Công văn Thống nhất đơn giá bồi thường cây mía để GPMB thực hiện công trình: cải tạo đồng ruộng, kết hợp tận thu đất sét dư thừa tại xứ đồng thổ giếng dưới, thô An Hòa Bắc, xã Nghĩa Thắng
158. 919/QĐ-UBND 9/3/2018 Quyết định Phân bổ kinh phí cho UBND các xã tổ chức Bảo vệ rừng theo quy định tại điều 4, Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi
159. 915/QĐ-BCĐ 9/3/2018 Quyết định Kiện toàn quy chế làm việc của Ban chỉ đạo về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Tư Nghĩa giai đoạn 2018-2020
160. 25/KH-BCĐ 9/3/2018 Kế hoạch Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018 trên địa bàn huyện Tư Nghiã
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 481 văn bản