Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
161. 2664/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Huỳnh Ngọc Việt để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
162. 2663/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Lê Sỹ Bích để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
163. 2662/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Hồ Văn Tịnh để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
164. 2661/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Phạm Anh Tuấn để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
165. 2660/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Lê Hoàng Ân để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
166. 2659/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Lê Hoàng Sơn để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
167. 2658/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Lê Hoàng Đức để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
168. 2657/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Trần Thị Xuân Phượng để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
169. 2656/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Lê Xuân Thắm để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
170. 2655/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Lê Đình Tô để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
171. 2654/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Tú để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
172. 2653/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Thị Thanh Thụy để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
173. 2652/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Lê Văn Chi để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
174. 2651/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Bùi Văn Trung để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
175. 2650/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Chính Nghĩa để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
176. 2649/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Sự để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
177. 2648/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Lê Nguyện để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
178. 2647/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Lê Nguyện để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
179. 2646/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của UBND thị trấn La Hà, đang quản lý, sử dụng để thực hiện dự án: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
180. 2645/QĐ-UBND 7/5/2019 Phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ (đợt 3) để thực hiện dự án: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 19514 văn bản