Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
141. 2659/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Lê Hoàng Sơn để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
142. 2658/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Lê Hoàng Đức để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
143. 2657/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Trần Thị Xuân Phượng để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
144. 2656/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Lê Xuân Thắm để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
145. 2655/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Lê Đình Tô để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
146. 2654/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Tú để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
147. 2653/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Thị Thanh Thụy để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
148. 2652/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Lê Văn Chi để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
149. 2651/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Bùi Văn Trung để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
150. 2650/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Chính Nghĩa để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
151. 2649/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Nguyễn Sự để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
152. 2648/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Lê Nguyện để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
153. 2647/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của ông (bà): Lê Nguyện để xây dựng công trình: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
154. 2646/QĐ-UBND 7/5/2019 Thu hồi đất của UBND thị trấn La Hà, đang quản lý, sử dụng để thực hiện dự án: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
155. 2645/QĐ-UBND 7/5/2019 Phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ (đợt 3) để thực hiện dự án: khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây Cụm Công nghiệp La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
156. 110/TTr-UBND 7/5/2019 Xin thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán dự án: Đường Nghĩa Kỳ - Nghĩa địa thành phố Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa
157. 959/UBND 6/5/2019 Góp ý dự thảo phương án xây dựng khu dân cư nông thôn kiểm mẫu thôn Đông Mỹ xã Nghĩa Hiệp
158. 956/UBND 6/5/2019 Chuyển đơn của bà Trần Thị Liên ở TDP 3, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
159. 954/UBND 6/5/2019 Giải quyết đơn của bà Trần Thị Liên ở TDP 3, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
160. 953/UBND 6/5/2019 Xin điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu đất UBND tỉnh đã phân bổ cho huyện Tư Nghĩa tại Công văn số 7855/UBND-/NNTN ngày 25/12/2018 để thực hiện dự án: cửa hàng bán lẻ xăng dầu Nghĩa Lâm
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 19489 văn bản