Ngày đưa:  11/11/2011 09:34:06 AM
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn.

             a. Trình tự thực hiện:

            - Đối với hộ gia đình, cá nhân:
            + Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất hoặc người được ủy quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại UBND cấp xã nơi có đất;
            + Bước 2: Sau 52 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người sử dụng đất hoặc người được ủy quyền đến nhận phiếu chuyển thông tin để khai thuế;
            + Bước 3: Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ khai thuế, người sử dụng đất hoặc người được ủy quyền đến nhận thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trích lục bản đồ địa chính sau khi đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.
            - Đối với cơ quan thực hiện thủ hành chính:
            + Bước 1: UBND cấp xã kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và nhận hồ sơ của người sử dụng đất; xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về tình trang tranh chấp, khiếu nại đất đai đối với thửa đất. Trường hợp người đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2, 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 thì thẩm tra, xác nhận về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp, khiếu nại đất đai đối với thửa đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt;
            Công bố công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở UBND cấp xã trong thời gian 15 ngày; xem xét các ý kiến đóng góp đối với các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
            Gửi hồ sơ đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất qua tổ tiếp nhận và giao trả hồ sơ tại phòng “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND và UBND thành phố Quảng Ngãi (áp dụng đối với thành phố Quảng Ngãi) và Phòng Tài nguyên môi trường Uỷ ban nhân dân các huyện.
            + Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc hồ sơ chưa hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ cho công dân; trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy biên nhận ngày trả kết quả cho công dân.
            +Bước 3: Cán bộ thụ lý hồ sơ phối hợp với UBND cấp xã đo đạc, xác định ranh giới và diện tích đất thực tế khi cần thiết, làm trích lục bản đồ địa chính;
            Thẩm tra hồ sơ và xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hồ sơ đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và ghi ý kiến đối với trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp giấy cnứng nhận quyền sử dụng đất thì làm thông báo bổ sung hoặc thông báo trả hồ sơ cho công dân.                                     
            + Bước 4:  Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hồ sơ đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ghi ý kiến đối với trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình UBND huyện, thành phố quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những trường hợp hồ sơ đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
            + Bước 5: UBND huyện, thành phố quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những trường hợp hồ sơ đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận lại hồ sơ tại UBND huyện, thành phố, đóng dấu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký
            b. Cách thức thực hiện: Nộp và nhận kết quả tại Tổ một cửa thuộc HĐND&UBND thành phố Quảng Ngãi (đối với thành phố Quảng Ngãi) và tại Phòng Tài nguyên môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện.
            c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
            - Thành phần hồ sơ bao gồm:
            + Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất hoặc người được ủy quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại UBND cấp xã nơi có đất, hồ sơ của người sử dụng đất gồm có:
            + Đơn xin cấp giấy CN- QSD đất;
            + Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2, 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 (nếu có);
            + Văn bản ủy quyền xin cấp giấy CN- QSD đất (nếu có).
            - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
      d. Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
            e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
            f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
            g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
            h. Lệ phí:
            - Lệ phí thẩm định hồ sơ: 40.000 đồng (căn cứ Quyết định số 220/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Ban hành phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi);
            - Lệ phí địa chính 25.000 đồng và Lệ phí trích lục bản đồ: 10.000 đồng (Căn cứ Quyết định số 214/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).
            j. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không.
            k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
            l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
            + Luật Đất đai năm 2003;
            + Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/20/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
            + Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung việc cấp giấy CN- QSD đất, thu hồi đất thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư khii nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
            + Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;
            + Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
            +Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ;
            + Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 của Bộ tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.
            + Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;
            + Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài chính và Bộ tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;
            + Quyết định số 89/2005/QĐ-UBND ngày 06/7/2005 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường
            + Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
            + Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành bản Quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
   Các tin,bài khác
   Công nhận liệt sĩ. (11/11/2011)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích