Trang chủ
  Văn bản mới nhất
   Tin ảnh
   Tiêu điểm
Tư Nghĩa làm việc với xã Nghĩa Lâm về dịch lở mồm long móng
Tư Nghĩa có 34 Mẹ VNAH còn sống, được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng đến cuối đời
Tăng cường công tác phòng, chống ma túy
Ngày đưa:  20/11/2013 09:53:07 AM
Một số giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện
Trong thời gian qua, tuy có nhiều giải pháp được triển khai nhưng cải cách hành chính trên địa bàn huyện Tư Nghĩa nói riêng và trên cả nước nói chung vẫn nặng về định tính, chủ quan và chưa đáp ứng được kỳ vọng của đông đảo người dân.

Qua kết quả của các nghiên cứu cho ta thấy: cải cách hành chính là một sự thay đổi có kế hoạch, theo một mục tiêu nhất định, được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; không làm thay đổi bản chất của hệ thống hành chính, mà chỉ làm cho hệ thống này trở nên hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn so với trước, chất lượng các thể chế quản lý nhà nước đồng bộ, khả thi, đi vào cuộc sống hơn, cơ chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan nhà nước sau khi tiến hành cải cách hành chính đạt hiệu quả, hiệu lực hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội của một quốc gia. Cải cách hành chính, tuỳ theo điều kiện của từng thời kỳ, giai đoạn của lịch sử, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, có thể được đặt ra những trọng tâm, trọng điểm khác nhau, hướng tới hoàn thiện một hoặc một số nội dung của nền hành chính, đó là tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, thể chế pháp lý, hoặc tài chính công,…

          Ngày 26/7/2013, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Bộ, ngành Trung ương và 63 tỉnh, thành về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng chủ trì. Theo Báo cáo của Bộ Nội vụ trong Hội nghị, các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính gồm 115 thủ tục hành chính, nâng tổng số lên 3.396 trên 4.751 thủ tục hành chính được Chính phủ phê duyệt tại 25 Nghị quyết; đánh giá tác động 1.053 thủ tục hành chính được quy định tại 237 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; ban hành 2.181 Quyết định công bố thủ tục hành chính. Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; sửa đổi, hoàn chỉnh hệ thống tiêu chuẩn công chức; đưa chế độ báo cáo - thống kê vào nề nếp; chú trọng nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương hành chính và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ… Các cơ quan hành chính tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, tuyển chọn những người đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, đáp ứng các yêu cầu công việc được giao; thực hiện thí điểm chế độ công chức hợp đồng;…Bên cạnh đó, cải cách chế độ công chức, công vụ phải đi liền với cải cách hành chính. Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Dù đã đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên cải cách hành chính nói chung còn chậm, thủ tục hành chính còn rườm rà, mang nặng tính hình thức, chưa chủ động, chưa tạo ra tác động mạnh đến các cơ quan, tổ chức, người dân.

          1. Nguyên nhân cải cách hành chính vẫn còn chậm trễ:

          Thứ nhất, nhận thức về công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn hạn chế, nặng về cơ chế “xin - cho”; chưa thấy hết được ý nghĩa, tầm quan trọng và đòi hỏi cấp bách của cải cách TTHC để giải phóng mọi nguồn lực cho mục tiêu phát triển. Việc thực thi trách nhiệm của người đứng đầu vẫn chưa đầy đủ, chưa quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện.

          Thứ hai, công tác đánh giá cải cách hành chính chưa có nững tiêu chí định lượng cụ thể nên khó xác định được kết quả trong từng lĩnh vực cụ thể để đánh giá, xếp loại về kết quả thực hiện cải cách hành chính.

          Thứ ba, công tác kiểm soát thủ tục hành chính gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện vì hệ thống các văn bản pháp luật liên quan vẫn chưa đồng bộ, rõ ràng, trùng lặp ở một số quy định.

          Thứ tư, chế độ kiểm tra, tự kiểm tra của các đơn vị đối với việc tuân thủ các quy định về thủ tục hành chính chưa được duy trì thường xuyên và liên tục; cán bộ, công chức kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị đều hoạt động kiêm nhiệm nên khi có sự điều động, luân chuyển làm ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai thực hiện, rà soát, kiểm tra các thủ tục hành chính.

          Thứ năm, sự thiếu chặt chẽ trong ban hành và thực hiện các thủ tục hành chính dẫn đến tình trạng tự do, tuỳ tiện của các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Và đó cũng chính là điều kiện thuận lợi cho tệ quan liêu, cửa quyền phát triển.

          Thứ sáu, chưa có chế tài thật sự có hiệu quả đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, cửa quyền, sách nhiễu, chậm trễ giải quyết công việc. Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân cũng chưa chủ động đấu tranh với các hành vi tiêu cực vì mong muốn các thủ tục của mình được giải quyết đơn giản, nhanh gọn hơn.

          2. Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao cải cách hành chính của huyện Tư Nghĩa:

          Một là, tiếp tục triển khai và thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính nhằm góp phần nâng cao chất lượng của các quy định thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng cao  yêu cầu chất lượng trên tinh thần cải cách hành chính. Đồng thời tăng cường sự đổi mới việc thực hiện cơ chế lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức.

          Hai là, tiếp tục  triển  khai  thực  hiện  Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

          Ba là, tiến hành rà soát, ban hành lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn nhằm xóa bỏ những chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan.

          Bốn là, triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách của Chính phủ, Bộ, ngành và tỉnh để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về cải cách hành chính; phát huy vai trò tích cực của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc thúc đẩy các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

          Năm là, Phòng Nội vụ phối hợp với các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn liên quan nhanh chóng triển khai, thực hiện Chỉ số cải cách hành chính đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt. Để thực hiện việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đúng thực chất, khách quan thì các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc việc theo dõi đánh giá, chấm điểm về kết quả cải cách hành chính của mình kèm theo tài liệu kiểm chứng.

          Sáu là, xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại trên địa bàn huyện. Thực hiện việc giao dịch điện tử như: công bố các thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách của Nhà nước,... để người dân, tổ chức biết và thực hiện. Đồng thời, mở rộng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

          Bảy là, xây dựng các mối quan hệ hợp tác thay cho cơ cấu thứ bậc đang tồn tại trong hoạt động hành chính nhằm mang lại hiệu quả cao giữa các cơ quan, đơn vị với nhau.

          Tám là, nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính thông qua việc tập huấn, tìm hiểu kiến thức chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống hành chính,… Đặc biệt, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đều nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ cũng như văn hóa ứng xử trong giao tiếp.

          Chín là, ban hành chế tài xử phạt để ngăn chặn những hành vi tiêu cực. Mỗi cá nhân cần chủ động đấu tranh với các hành vi tiêu cực ấy nhằm làm trong sạch bộ máy hành chính, góp phần cho cải cách hành chính được thông suốt.

          Mười là, tiếp tục xây dựng đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, đơn vị để bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu của công việc.

 

Nguyễn Xuân Nam

   Ý kiến của bạn  
Họ tên bạn*Email:
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực(*)    
   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5140763
Đang trực tuyến: 1010